FAQ items aan het laden...
Bevoegdheid van het Mobiliteitsbedrijf2017-02-13T09:21:01+00:00

Vragen over de bevoegdheid van het Mobiliteitsbedrijf

Waarom moet ik een retributie betalen om mijn voertuig te mogen parkeren?2019-01-14T06:17:49+00:00

Het decreet van 9 juli 2010 geeft aan de gemeenten de bevoegdheid om een belasting of retributie te heffen voor het parkeren van een voertuig op de openbare weg.

De Stad Gent heeft ervoor gekozen een retributie te heffen omdat die het vrijwillige karakter van de dienstverlening onderlijnt. Een retributie is namelijk de vergoeding die de Stad Gent vraagt als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in uw belang heeft geleverd en waardoor u een rechtstreeks en persoonlijk voordeel heeft ontvangen.

Achterliggend is het ook belangrijk dat u verstaat waarom het belangrijk is dat binnen bepaalde zones van de Stad Gent een parkeerretributie wordt gevraagd. De Stad Gent wil via een duidelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid van Gent een leefbare, bereikbare en werkbare stad maken voor iedereen : voetgangers, bestuurders, bewoners, fietsers, … Een onderdeel van het beleid van de Stad Gent hierin is dan ook om het parkeren in parkeergarages te promoten en het openbaar vervoer te stimuleren. Parkeerretributies heffen is een van de instrumenten die de Stad Gent daarvoor gebruikt.

Is het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent bevoegd om mijn nummerplaat op te vragen bij de DIV?2019-01-14T06:17:49+00:00

Om op uw vraag te antwoorden is het belangrijk dat wij u eerst de werkwijze van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent toelichten.

Het Mobiliteitsbedrijf , dat integraal deel uitmaakt van de Stad Gent, heeft de vaststelling van de naleving van het Retributiereglement inzake Straatparkeren uitbesteed aan een private bewakingsfirma.

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 27 mei 2010 de Wet van 22 december 2008 vernietigd waarin de wetgever aan private firma’s de machtiging verleende om de gegevens van de houders van een nummerplaat op te vragen bij de DIV. Volledigheidshalve voegen wij daaraan toe dat het Grondwettelijk Hof nooit heeft geoordeeld dat private bewakingsfirma’s niet mogen vaststellen of het Retributiereglement inzake Straatparkeren werd nageleefd.

De Stad Gent heeft de opvraging van de DIV-gegevens echter nooit uitbesteed aan een private firma, en de vernietigde wet was dus nooit op de Stad Gent en haar Mobiliteitsbedrijf van toepassing.

De verwerking van de vaststellingen, de opzoeking van de nummerplaten bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en de verdere invordering van de retributies gebeurt immers door de Stad Gent zelf. Het is dus niet een private firma die via uw nummerplaat uw gegevens heeft opgezocht bij de DIV.

De Stad Gent, die bevoegd is voor het bepalen van het parkeerbeleid op de openbare weg, mag op grond van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2001, dat de werking van de DIV regelt, het gegevensbestand van de DIV raadplegen wanneer een persoon gebruik heeft gemaakt van haar diensten inzake parkeren en een retributie verschuldigd is. Het is bij toepassing van dit Besluit dat de Stad Gent uw persoonsgegevens mag opvragen bij de DIV.