FAQ items aan het laden...
Het retributiereglement2019-04-04T14:58:11+00:00

Vragen over het retributiereglement

Voor de invorderingsopdracht die door de Stad Gent werd toevertrouwd aan de Gerechtsdeurwaarder zijn verschillende retributiereglementen van toepassing. Gaat het om een retributie van voor 1 december 2011, zijn de volgende reglementen van toepassing :

 • Het retributiereglement van 26 januari 2009 voor alle parkeerretributies tot en met 30 april 2010
 • Het retributiereglement van 22 maart 2010  voor alle retributies vanaf 1 mei 2010 tot en met 12 december 2010
 • Het retributiereglement van 13 december 2010 voor alle retributies vanaf 13 december 2010 tot vandaag.

Vanaf 1 december 2011 zijn de volgende reglementen van toepassing :

 • Het retributiereglement van 1 december 2011 voor alle retributies vanaf 1 december 2011 tot 31 mei 2013.
 • Het reglement op de parkeerkaarten van 1 december 2011.
 • Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd (versie december 2011, versie april 2012, versie juni 2012).
 • De zonelijst voor het residentieel parkeren (versie december 2011, versie april 2012, versie juni 2012).

Vanaf 1 juni 2013 is het volgende reglement van toepassing :

 • Het retributiereglement van 1 juni 2013 voor alle retributies vanaf 1 juni 2013 tot 31 december 2013.

Vanaf 1 januari 2014 is het volgende reglement van toepassing :

 • Het retributiereglement van 1 januari 2014 voor alle retributies vanaf 1 januari 2014 tot 31 mei 2015.

Vanaf 1 juni 2015 is het volgende reglement van toepassing :

 • Het retributiereglement van 1 juni 2015 voor alle retributies vanaf 1 juni 2015.

De integrale tekst van het actuele Retributiereglement en haar bijlagen vindt u hier.

Waarom krijg ik een retributie voor mijn aanhangwagen?2019-01-14T06:17:32+00:00

Sinds 1 mei 2010 is het nieuwe Retributiereglement inzake Straatparkeren (goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 maart 2010) van de Stad Gent in werking getreden. Artikel 12 van het Retributiereglement bepaalt dat ook voor een aanhangwagen een parkeerticket moet worden genomen aangezien deze een parkeerplaats op de openbare weg inneemt.

Vermits dit ticket niet kan worden achtergelaten op de aanhangwagen, dient de eigenaar van de aanhangwagen dit steeds zorgvuldig bij te houden als betalingsbewijs. Indien een Parkeerwachter een mogelijke inbreuk op het Retributiereglement heeft vastgesteld, wordt de forfaitaire parkeerretributie dadelijk per post overgemaakt aan de eigenaar van de aanhangwagen.

Was deze in het bezit van een geldig parkeerticket voor zijn aanhangwagen en heeft hij een forfaitaire parkeerretributie ontvangen, dan moet hij het betaalbewijs overmaken aan het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent zodat de retributie kan geannuleerd worden.

Mag ik het bedrag van mijn parkeerticket aftrekken van de retributie van 80 EUR?2019-04-04T14:50:02+00:00

Het antwoord op de vraag of men het bedrag van een eerder betaald parkeerticket mag aftrekken van een retributie is “Neen”.

Het Retributiereglement inzake Straatparkeren voorziet uitdrukkelijk dat een parkeerticket nooit in mindering kan gebracht worden van de geldig uitgeschreven retributie (art.33)

Er werd u een retributie uitgeschreven omdat uw voertuig geparkeerd stond op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (door ons aangeduid als bewonersplaatsen).

Op deze plaatsen mag géén ticket genomen, alleen mensen met een geldige parkeerkaart mogen op deze voorbehouden plaatsen staan.

Het parkeerbeleid van de Stad Gent is er op gericht het parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen sterk te ontmoedigen, reden waarom deze retributie overigens ook €80 bedraagt. Indien men aan de burger zou toelaten om zijn parkeerticket in mindering te brengen met de retributrie van €80, dan zou deze retributie haar doelstelling niet bereiken.

Mag ik het bedrag van mijn parkeerticket aftrekken van de retributie van 30 EUR?2019-01-14T06:17:32+00:00

Het antwoord op de vraag of men het bedrag van een eerder betaald parkeerticket mag aftrekken van een retributie is “Neen”.

Het Retributiereglement inzake Straatparkeren voorziet uitdrukkelijk dat een parkeerticket nooit in mindering kan gebracht worden van de geldig uitgeschreven retributie (art.33)

Er werd u een retributie uitgeschreven omdat op het ogenblik van de vaststelling het parkeerticket verstreken was.

Een retributie is een vergoeding die de burger dient te betalen aan de stad als tegenprestatie van het in gebruik nemen van een parkeerplaats. De parkeertijd betaald door een retributie gaat pas in vanaf het moment dat de retributie aan de parkeerautomaat wordt betaald of door een Parkeerwachter wordt uitgeschreven. Uw verstreken parkeerticket was reeds de vergoeding voor uw eerder geparkeerde tijd.

Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om tijdig een nieuw parkeerticket achter uw voorruit te leggen. Wij kunnen bijgevolg het bedrag van het eerder betaalde parkeerticket niet in mindering brengen van de forfaitaire parkeerretributie.

Ben ik een parkeerretributie verschuldigd wanneer ik mij “fout” parkeer?2019-04-04T14:54:05+00:00

Luidens artikel 27.3.1. van de Wegcode geschiedt het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.

Het in dit artikel omschreven betalend parkeren wordt sedert 1 maart 2004 niet meer strafrechtelijk bestraft en is géén overtreding meer (artikel 29§2, tweede lid van de Wegverkeerswet, aangepast door artikel 6 van de Wet van 7 februari 2003).

Het ‘fout parkeren’ waarbij de bepalingen van de Wegcode niet worden nageleefd, blijft aldus een bevoegdheid van de Politie.

Als algemene regel moet gehanteerd worden : het Retributiereglement is van toepassing op alle plaatsen waar de Wegcode u niet verbiedt om te Parkeren. Enkele concrete voorbeelden van plaatsen waar u niet mag parkeren volgens de Wegcode :

 • Gele markeringen aan de stoeprand
 • Zones aangeduid met borden “verboden te parkeren” of “verboden stil te staan of te parkeren”
 • Buiten de daartoe aangeduide parkeerplaatsen in een woonerf
 • Op een plaats voorbehouden voor mensen met een handicap

 

Staat u op een plaats waar u volgens de Wegcode mag parkeren, dan dient u het Retributiereglement toe te passen zoals het is aangeduid door middel van wegsignalisatie (bv. blauwe zone) of op de dichtstbijzijnde betaalautomaat.

Indien een Parkeerwachter van oordeel is dat u een strafrechterlijke inbreuk heeft gepleegd op de Wegcode, zal hij daarvan de politiediensten van de Stad Gent inlichten, die consequent een proces-verbaal zullen opstellen waardoor u een ‘boete’ in de strikte zin van het woord aan de politie zal verschuldigd zijn.

Waarom moet ik 25 EUR administratiekosten betalen?2019-01-14T06:17:32+00:00

Wanneer een burger naar aanleiding van het ontvangen van de uitgeschreven parkeerretributie niet tijdig het verschuldigde bedrag betaalt, verstuurt de Stad Gent daarop een eerste aanmaning. Hij krijgt daarbij nog een bijkomende termijn van 20 dagen om enkel het initiële bedrag te betalen. Omdat hij die kans niet heeft gegrepen, ontving hij daarop een aangetekende zending waarbij een administratieve verhoging van € 25,00 werd aangerekend bovenop het initiële bedrag. Dat de vergoeding voor administratiekosten kan oplopen tot meer dan 80% van de aanvankelijke retributie heeft niet te maken met een te hoge omvang van de vergoeding voor de administratiekosten maar wel met het eerder geringe bedrag van de parkeerretributie zelf.

Dit redelijk bedrag vertegenwoordigt alle extra kosten die de Stad Gent hierbij heeft moeten doen, omdat men niet spontaan tot betaling is overgegaan.
Zodra deze administratiekosten aangerekend worden conform de wettelijke grondslag hiertoe, kunnen deze niet meer geannuleerd worden.

De Stad Gent hoopt burgers hiermee aan te zetten tot het naleven van het Retributiereglement en mee te werken aan een gezond en vlot parkeerbeleid. De duur van het oponthoud heeft geen enkel belang.

Waarom moet ik een retributie van 80 EUR betalen?2019-04-04T14:49:35+00:00

Het Retributiereglement inzake Straatparkeren, dat door de Gemeenteraad van de Stad Gent werd goedgekeurd, voorziet in een aantal gevallen een parkeerretributie van €80:

 • Uw voertuig staat geparkeerd op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart, zonder het voorleggen van de geldige gemeentelijke parkeerkaart op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
 • Uw voertuig staat geparkeerd op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart, maar de parkeerkaart dit voorligt is vervallen of stemt niet overeen met de zone zoals vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart.
 • Uw voertuig staat geparkeerd op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart, maar de parkeerkaart stemt niet overeen met de nummerplaat van uw voertuig (indien uw voertuig tijdelijk defect is dient u het mobiliteitsbedrijf voorafgaandelijk te verwittigen zodanig dat zij tijdelijk een link kunnen leggen met de nieuwe nummerplaat van uw vervangwagen)
 • De speciale kaart voor personen met een handicap is niet gelijkgesteld met een gemeentelijke parkeerkaart, met als gevolg dat personen met een handicap niet mogen parkeren op deze voorbehouden plaatsen.

 

De meest voorkomende parkeerkaart is de ‘bewonerskaart’ en de voorbehouden plaatsen voor de houder van een gemeentelijke parkeerkaart op de openbare weg worden dan ook meestal met het onderbord ‘bewoners’ aangeduid.

Wanneer een parkeerwachter vaststelt dat u zich in één van de bovengenoemde gevallen bevindt, dan wordt een retributieformulier onder de ruitenwisser gestoken, met verzoek om over te gaan tot de betaling van een bedrag van €80 (ook al heeft u een parkeerticket genomen op deze voorbehouden plaats)

Deze retributie geeft u het recht om gedurende maximum tien opeenvolgende uren te parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart.

Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag.

Waarom moet ik een retributie van 30 EUR betalen?2019-01-14T06:17:32+00:00

Het Retributiereglement inzake Straatparkeren, dat door de Gemeenteraad van de Stad Gent werd goedgekeurd, voorziet in een aantal gevallen een parkeerretributie van €30:

 • Uw parkeerticket is verstreken (art.12)
 • Er lag geen parkeerticket achter de voorruit van uw voertuig (art.12)
 • Uw parkeerticket was niet geldig voor de tariefzone waarin het voertuig stond geparkeerd (art.12)
 • In een zone met beperkte parkeertijd waar u een parkeerschijf dient te leggen (blauwe zone) werd de gratis parkeerduur overschreden of heeft u geen parkeerschijf gelegd. (art.5)

 

Wanneer een parkeerwachter vaststelt dat u zich in één van deze gevallen bevindt, dan wordt een retributieformulier onder de ruitenwisser gestoken, met verzoek om over te gaan tot de betaling van een bedrag van €30.

Deze retributie geeft u het recht om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te parkeren.  De retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag.