FAQ items aan het laden...
Vragen over uw retributie2017-02-13T09:26:14+00:00

Vragen over uw retributie

Ik heb een bewonerskaart maar reed op dat ogenblik met een vervangwagen.2019-01-14T06:17:32+00:00

Op een gemeentelijke parkeerkaart staat steeds de nummerplaat vermeld van het voertuig waarvan u titularis bent en waarvoor de parkeerkaart werd uitgereikt. Het is dus duidelijk dat een gemeentelijke parkeerkaart gelinkt is aan één voertuig.

Wanneer een Parkeerwachter vaststelt dat de nummerplaat van de bewonerskaart niet overeenstemt met de nummerplaat van het voertuig, schrijft hij een retributie uit.

Teneinde dergelijke situaties te vermijden biedt het Mobiliteitsbedrijf u de mogelijkheid om de nummerplaat van uw vervangwagen tijdelijk te linken aan de bewonerskaart.

Concreet houdt dit in dat bij een defect voertuig, u onmiddellijk en voorafgaandelijk het Mobiliteitsbedrijf dient te verwittigen (per e-mail of fax) dat uw voertuig voor een paar dagen in herstelling is. De enigste voorwaarde is dat u een officieel attest van de garage overmaakt.

Vervolgens volstaat het dat u de nummerplaat van uw vervangvoertuig overmaakt aan het Mobiliteitsbedrijf en uw bewonerskaart zal tijdelijk worden gelinkt aan de nummerplaat van de vervangwagen.

Ik stond voor mijn eigen garagepoort. Moet ik dan ook een parkeerticket nemen?2019-01-14T06:17:32+00:00

Artikel 25.1.3° van de Wegcode bepaalt het volgende : “Het is verboden een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht.”

Artikel 27.6 van de Wegcode voegt daaraan toe : “De beperkte parkeertijd bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.”

Indien uw nummerplaat aangeduid is op de garagepoort én in die straat geldt de beperkte parkeertijd door middel van een blauwe schijf, bent u met andere woorden vrijgesteld van de verplichting een parkeerschijf te leggen.

Indien uw nummerplaat aangeduid is op de garagepoort én in die straat geldt betalend parkeren, bent u niet vrijgesteld van de betaalplicht en moet u een parkeerticket betalen. U kan natuurlijk ook een bewonerskaart voorleggen indien u daar gedomicilieerd bent.

Staat uw nummerplaat niet op uw garagepoort, dan staat u eigenlijk op een plaats waar u zich niet mag parkeren, en begaat u een overtreding van de Wegcode. De politie is bevoegd voor dergelijke overtredingen.

Iemand anders reed met mijn voertuig op dat moment.2019-01-14T06:17:32+00:00

Artikel 35 van het Retributiereglement inzake Straatparkeren van de Stad Gent stelt dat de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) gehouden is tot betaling van de retributie.

Als titularis van het kenteken is men er toe gehouden de retributie aan de Stad Gent te betalen. Indien de titularis nadien van oordeel is dat iemand anders (bv. de werkelijke bestuurder) de retributie moet betalen, dan moet hij zelf van deze persoon de terugbetaling vorderen.

Ik was aan het laden en lossen en stond dus niet geparkeerd.2019-01-14T06:17:32+00:00

Over het onderscheid tussen “stilstaan” en “parkeren” bepaalt de Wegcode het volgende :

  • een stilstaand voertuig een voertuig is dat niet langer stilstaat dan nodig voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken (artikel 2.22)
  • een geparkeerd voertuig een voertuig is dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken (artikel 2.23)

 

Is het voertuig geparkeerd, dan is het Retributiereglement inzake Straatparkeren van toepassing.

Wanneer een parkeerwachter op het tijdstip van de vaststelling niemand ziet laden of lossen of niemand ziet in- of uitstappen, schrijft hij dan ook een parkeerretributie uit.

Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap. Dan mag ik toch overal gratis staan?2019-01-14T06:17:32+00:00

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap die men zichtbaar aanbrengt achter de voorruit mag men zich kosteloos en zonder tijdsbeperking op de volgende zones parkeren (art. 14 van het Retributiereglement inzake Straatparkeren van de Stad Gent) :

  1. in de blauwe zone (of de straten waarin het regime blauwe zone geldt);
  2. in de zone betalend parkeren;
  3. op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27 bis van de Wegcode.

 

Plaatsen voorbehouden aan de houders van een geldige gemeentelijke parkeerkaart (“bewonerskaart”) vallen hier niet onder. Enkel personen die een geldige gemeentelijke parkeerkaart (“bewonerskaart”) kunnen voorleggen, mogen zich op deze plaatsen parkeren. Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich niet op deze plaatsen parkeren, zelfs niet met een parkeerticket.

Ik kon mijn voertuig niet verplaatsen omdat het defect was.2019-01-14T06:17:32+00:00

De Wegcode (art. 27.5.1) bepaalt dat het verboden is om defecte voertuigen die niet meer kunnen rijden, langer dan 24 uur na elkaar op de openbare weg te parkeren. Of een voertuig defect is of niet en hoe lang het reeds op een parkeerplaats geparkeerd staat, kan een Parkeerwachter echter niet vaststellen. Daarom werd een parkeerretributie uitgeschreven.

Indien men toch kan aantonen dat het voertuig effectief defect was en getakeld moest worden door daar een attest van een garage van voor te leggen, is de Stad Gent eventueel bereid de uitgeschreven retributie te annuleren.

Het voorgelegde attest moet uiteraard officieel zijn.

Ik kon niet betalen, want de parkeerautomaat was defect.2019-01-14T06:17:32+00:00

Indien een parkeerautomaat defect zou zijn, is men als bestuurder verplicht een parkeerschrijf te gebuiken (art. 27.3.1.2° van de Nationale Wegcode) :

“Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van 27.1.”

Vermits er geen geldige parkeerschijf op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig was gelegd, heeft een Parkeerwachter een retributiebon uitgeschreven en de Stad Gent kan deze niet annuleren.